พรรคชาติไทยพัฒนาได้รับการจดแจ้งจัดตั้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551

“พรรคชาติไทยพัฒนา” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “ CHARTTHAIPATTANA  PARTY ” เรียกโดยย่อว่า  ชทพ. ” หรือ “ CT. ”

เครื่องหมายพรรค

มีลักษณะเป็นแผนที่ประเทศไทยภายในมีรูปวงกลมโดยครึ่งวงกลมด้านบนเป็นแถบสีแดงขาวน้ำเงิน ครึ่งวงกลมด้านล่างเป็นชื่อพรรคชาติไทยพัฒนา บริเวณตรงกลางมีตัวย่อว่าชทพ.” และมีคำขวัญว่าพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทยดังภาพดังต่อไปนี้

ความหมาย

แผนที่ประเทศไทย หมายถึงพรรคชาติไทยพัฒนาอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยซึ่งเป็นของทุกคนในชาติ

รูปวงกลม หมายถึงพรรคชาติไทยพัฒนายึดถือสถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจะยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ

 

คำขวัญของพรรค คือพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทยหมายถึงพรรคชาติไทยพัฒนาในฐานะที่เป็นสถาบันทางการเมือง มีพันธกิจหลักเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดกับทุกคนในชาติ สร้างความมั่นคงและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน

 

ผู้นำในการบริหารพรรค

นายกฤต     รัตนคามินี        หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พ..2551-2552

นายชุมพล   ศิลปอาชา        หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ.2552-2556

นายธีระ     วงศ์สมุทร         หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ.2556-2561

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา        หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ.2561-ปัจจุบัน

นายปรีชา   จั่นเพชร           เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ.2551-2552

นายพันธุ์เทพ สุลีสถิร           เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ.2552-2561

นายประภัตร โพธสุธน         เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ.2561-ปัจจุบัน

 

 

สำนักงานใหญ่พรรค

·       18 เมษายน 2551 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 33/157 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

·       24 มกราคม 2552 สำนักงานย้ายที่ทำการมาเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตามมติที่ประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนาครั้งที่ 1/2552

 

เพลงมาร์ชพรรค
                             เพลง “ชาติไทยพัฒนา”

                   ชาติไทยพัฒนา               บนเส้นทางประชาธิปไตย

                         คือทางที่เราจะก้าวไป       มั่นคงในอุดมการณ์

                   ยึดมั่นสถาบันหลัก           สร้างความรักสอดประสาน

                   ยึดถือธรรมาภิบาล          เป็นรากฐานอันประเทือง

                   เชื่อในวิถีนิติธรรม           เป็นหลักนำทางการเมือง

                   ปัญหาแต่ละเรื่อง           คลี่คลายได้ด้วยสามัคคี

          *เราคือชาติไทยพัฒนา     ยึดปวงประชาเป็นวีถี

                   ให้พี่น้องอยู่ดีกินดี          คือปลายทางที่จะก้าวไป

                   ร่วมใจกันพัฒนา            บนเส้นทางประชาธิปไตย

                   คือทางที่เราจะก้าวไป      มั่นคงในอุดมการณ์

                                          ****

                     **(ร่วมใจกันพัฒนา      บนเส้นทางประชาธิปไตย

            คือทางที่เราจะก้าวไป    เราคือชาติไทยพัฒนา)

 

ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา

·       9 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนามีมติรับ ส.ส.จากพรรคชาติไทย 13 คน ย้ายเข้าสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา ประกอบด้วย

1.พล..สนั่น             ขจรประศาสน์              ส.ส.พิจิตร เขต 2  

2.นายเกื้อกูล             ด่านชัยวิจิตร               ส.ส.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

3.นายตุ่น                 จินตะเวช                   ส.ส.อุบลราชธานี เขต 3

4.นายนิโรธ               สุนทรเลขา                 ส.ส.นครสวรรค์ เขต 2

5.นายวิจิตร              พรพฤฒิพันธุ์               ส.ส.เพชรบูรณ์  เขต 1

6.นายชาดา              ไทยเศรษฐ์                  ส.ส.อุทัยธานี เขต 1

7.นายเชวงศักดิ์         เร่งไพบูลย์วงษ์              ส.ส.ชัยภูมิ เขต 1

8.นายพีระเดช          ศิริวันสาณฑ์                 ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3

9.นายภราดร           ปริศนานันทกุล              ส.ส.อ่างทอง  เขต 1

10.นายศิริวัฒน์         ขจรประศาสน์              ส.ส.พิจิตร เขต 2

11.นายวัชระ            ยาวอหะซัน                 ส.ส.นราธิวาส  เขต 1

12.นายอัศวิน            วิภูศิริ                       ส.ส.ระบบสัดส่วน กลุ่ม 2                                                     

                     13.นางปารีณา          ไกรคุปต์ ปาจรียางกูร               ส.ส.ราชบุรี เขต 1

 

·       11 มกราคม 2552 (เลือกตั้งซ่อม) สมาชิกพรรคได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เพิ่มขึ้นอีก 10 คน ประกอบด้วย     

1.นายนพดล               มาตรศรี                    จ.สุพรรณบุรี เขต 1

2.นายนิติวัฒน์            จันทร์สว่าง                  จ.สุพรรณบุรี เขต 1

3.นายชาญชัย             ประเสริฐสุวรรณ           จ.สุพรรณบุรี เขต 1

4.น..พัชรี                 โพธสุธน                     จ.สุพรรณบุรี เขต 2

5.นายเจรจา               เที่ยงธรรม                   จ.สุพรรณบุรี เขต 2

6.น.ส.มัลลิกา              จิระพันธุ์วาณิช             จ.ลพบุรี  เขต 1

7.นายนิอาริส              เจตาภิวัฒน์                 จ.นราธิวาส เขต 2

8.นางอุดร                  จินตะเวช                   จ.อุบลราชธานี เขต 3

9.นายภคิน                 ปริศนานันทกุล            จ.อ่างทอง เขต 1

         10.นายอดุลย์              เหลืองบริบูรณ์              จ.อุทัยธานี เขต 1

 

·       23 มกราคม 2552 นายอารยะ ชุมดวง ส.ส.สุโขทัย เขต 2 เข้าเป็น ส.ส.ของพรรค

 

·       27 มกราคม 2552 นางกรรณิการ์ เจริญพันธุ์ ส.ส.สุรินทร์ เขต 2 เข้าเป็น ส.ส.ของพรรค

·       3 กรกฎาคม 2554 (การเลือกตั้งทั่วไป) สมาชิกพรรคได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.รวม 19 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 4 คน และ ส.ส.แบบแบ่งเขต 15 คน ประกอบด้วย

                     ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

              1. นายชุมพล     ศิลปอาชา

              2. พล.ต.สนั่น     ขจรประศาสน์

              3. นายนิติวัฒน์  จันทร์สว่าง

              4. นายยุทธพล   อังกินันทน์

                       ส.ส.แบบแบ่งเขต

1.พันโท สินธพ   แก้วพิจิตร        จ.นครปฐม       เขต 1

2.นายชยุต        ภุมมะกาญจนะ   จ.ปราจีนบุรี      เขต 2

3.นายเกื้อกูล     ด่านชัยวิจิตร     จ.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

4.นายวินัย        ภัทรประสิทธิ์     จ.พิจิตร           เขต 1

5.นายศิริวัฒน์    ขจรประศาสน์    จ.พิจิตร           เขต 3

6.นางปารีณา     ไกรคุปต์          จ.ราชบุรี         เขต 3

7.นายธานินทร์   ใจสมุทร          จ.สตูล            เขต 1

8.นายสรชัด      สุจิตต์             จ.สุพรรณบุรี     เขต 1

9.นายชาญชัย    ประเสริฐสุวรรณ จ.สุพรรณบุรี     เขต 2

10.นายนพดล    มาตรศรี          จ.สุพรรณบุรี     เขต 3

11.น.ส.พัชรี      โพธสุธน          จ.สุพรรณบุรี     เขต 4

12.นายภราดร   ปริศนานันทกุล   จ.อ่างทอง        เขต 1

13.นายกรวีร์     ปริศนานันทกุล   จ.อ่างทอง        เขต 2

14.นายชาดา     ไทยเศรษฐ์        จ.อุทัยธานี       เขต 2

15.นายตุ่น       จินตะเวช         จ.อุบลราชธานี   เขต 11

 

·       21 มกราคม 2556 นายชุมพล ศิลปอาชา ถึงแก่อสัญกรรม ทำให้มีการเลื่อนลำดับ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรค

·       15 กุมภาพันธ์ 2556 พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ถึงแก่อนิจกรรม ทำให้มีการเลื่อนลำดับ นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล เป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรค