พลิกปูมขุมทรัพย์ ‘กัญจนา’ หน.พรรคชาติไทยพัฒนาป้ายแดง ลูกสาวเตี่ยบรรหาร ผู้มีสมบัติ 3.3 พันล.เมื่อสิบปีที่แล้ว เฉพาะลูกสาวคนโต 141- 262.6 ล. รวยเงินฝาก 200 ล. เจ้าของธุรกิจรับเหมา ขายเคมีภัณฑ์ ‘ตัวแสดง’ทางการเมืองก่อนเลือกตั้งปี 62


เป็นไปตามคาด ในการประชุมใหญ่ พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 ต.ค. 61 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่ประชุมมีมติเลือก น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา บุตรสาวคนของนายบรรหาร คุณหญิงแจ่มใส เป็นหัวหน้าพรรค และนายประภัตร โพธสุธน เป็นเลขาธิการพรรค ส่วนกรรมการบริหารพรรคในตำแหน่งอื่น ประกอบด้วย

รองหัวหน้าพรรค 5 คน ได้แก่ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ นายอนุชา สะสมทรัพย์ นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ และนายยุทธพล อังกินันท์ รองเลขาธิการพรรค 3 คน ได้แก่ นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง นายพันธุ์เทพ สุลีสถิร และน.ส.ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ส่วนนางพวงรัตน์ ชัยบุตร เป็นเหรัญญิกพรรค และนายพิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค ขณะที่กรรมการบริหารอื่นของพรรค จำนวน 6 คน ได้แก่ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ นายนพดล มาตรศรี นายสุรชัย ทิณเกิด นายอภิวัชร บัวพันธ์ นายณรงค์ นุ่นทอง และนายเสน่ห์ ขาวโต

ในบริบททุน หากพิจารณาจากโครงสร้างผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ยังคงประกอบด้วยนักการเมืองที่มีฐานรากมาจากธุรกิจรับเหมาเป็นกลุ่มทุนหลักอยู่เหมือนเดิมโดยเฉพาะหัวหน้าพรรค เลขาฯพรรค กรรมการบริหารพรรคบางคน

พลิกข้อมูลทรัพย์สินของ น.ส.กัญจนาพบว่าเมื่อสิบปีที่แล้วมีทรัพย์สิน 140-262 ล้านบาท

ทั้งนี้ น.ส.กัญจนา ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณี รับตำแหน่ง สส.สัดส่วน จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยวันที่ 20 มี.ค. 2551 ระบุว่า มีทรัพย์สิน เงินฝาก 77,238,993.79 บาท เงินลงทุน 6,324,004.80 บาท เงินให้กู้ยืม 4,531,500 บาท ที่ดิน 10 แปลง มูลค่า 25,000,000 บาท โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 21,000,000 บาท ยานพาหนะ(รถยนต์ 2 คัน) 2,500,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 3,500,000 บาท รวมทรัพย์สิน 140,094,498.59 บาท
พ้นตำแหน่งวันที่ 2 ธ.ค. 2551 แจ้งบัญชีทรัพย์สิน เงินฝาก 79,479,305.56 บาท เงินลงทุน 5,717,611.30 บาท เงินให้กู้ยืม 4,531,500 บาท ที่ดิน 10 แปลง มูลค่า 25,000,000 บาท โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 21,000,000 บาท ยานพาหนะ(รถยนต์ 2 คัน) 2,000,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 3,500,000 บาท รวมทรัพย์สิน 141,228,416.86 บาท

พ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี วันที่ 2 ธ.ค. 2552 แจ้งบัญชีทรัพย์สิน เงินฝาก 200,889,448.85 บาท เงินลงทุน 5,025,000.80 บาท เงินให้กู้ยืม 5,268,875 บาท ที่ดิน 10 แปลง มูลค่า 25,000,000 บาท โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 21,000,000 บาท ยานพาหนะ(รถยนต์ 2 คัน) 2,000,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 3,500,000 บาท รวมทรัพย์สิน 262,683,324.65 บาท (ดูตาราง)


สำหรับนายบรรหาร ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.สุพรรณบุรี 22 ม.ค. 2551 แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 2,923 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินสด 5 แสน บาท เงินฝาก 893.3 ล้านบาท เงินลงทุน 243.8 ล้านบาท ที่ดิน 201 แปลง มูลค่า 1,707.4 ล้านบาท คุณหญิงแจ่มใส มีทรัพย์สิน 445.8 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 27 ล้านบาท เงินลงทุน 5.4 ล้านบาท เงินให้กู้ยืม 18 ล้านบาท (บริษัท สหะศรีชัยก่อสร้าง จำกัด) ที่ดิน 42 แปลง มูลค่า 354.8 ล้านบาท รถยนต์ 1 คัน 4 ล้านบาท สิทธิในการเช่าที่มีต่อสำนักงานราชพัสดุ จ.สุพรรณบุรี 5 แสนบาท

รวม 2 คน 3,368.8 ล้านบาท

ปัจจุบันครอบครัวศิลปอาชาเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างน้อย 3 แห่ง

1.บริษัท สหะศรีชัยก่อสร้าง จำกัด ให้เช่าอาคาร (เดิมรับเหมาก่อสร้าง) ก่อตั้งวันที่ 10 เม.ย.2496 , 2.บริษัท บี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขายเคมีภัณฑ์ ก่อตั้งวันที่ 1 มิ.ย. 2513 และ 3. บริษัท คอสติกไทย จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท สหะศรีชัยเคมิคอลส์ จำกัด) ขายเคมีภัณฑ์ ก่อตั้งวันที่ 27 พ.ย. 2523 ทั้ง 3 แห่งมีที่ตั้งเลขที่ 23 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีคุณหญิงแจ่มใส เป็นกรรการและถือหุ้นใหญ่ โดย น.ส.กัญจนาถือด้วย 5% โดยในบริษัท คอสติกไทย จำกัดนั้น มีบริษัท สี่แสงการโยธา(1979) จำกัด ร่วมถือหุ้น 6.35%

ขณะที่นายวราวุธ ศิลปอาชา น้องชาย ซึ่งไม่ปรากฎชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรค ปัจจุบันเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซี ในนาม บริษัท สุพรรณบุรี ฟุตบอล คลับ จำกัด และล่าสุดเป็นเจ้าของธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมและสื่อสารอีกแห่ง ยื่นบัญชีทรัพย์สินช่วงปี 2552 สมัยเป็น ส.ส.ครบ 1 ปี  และภรรยามีทรัพย์สินรวมประมาณ 17.1 ล้านบาท 

ทั้งหมดคือทรัพย์สินของ น.ส.กัญจนา ตัวแสดงในบริบทการเมืองก่อนการเลือกตั้งปี 62   ไม่มีข้อมูล ณ ขณะนี้ ว่าปัจจุบันรวยขึ้นหรือลดลง?

 

ขอขอบคุณ ที่มา : https://www.isranews.org/isranews-scoop