26 ต.ค.61 เวลา 09.00 น.พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) จะมีการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 / 2561 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี โดยมีวาระเรื่องที่ประธานการประชุม คือ นายธีระ วงศ์สมุทร หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ , รับรองรายงานการประชุมพรรคชาติไทยพัฒนาครั้งที่ 1/2557 (24 มี.ค.57) จากนั้นจะเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา คือ การแก้ไขข้อบังคับ อุดมการณ์ และนโยบายพรรค และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้หัวหน้าพรรคคนใหม่ได้ขึ้นเวทีพบกับสมาชิกและกล่าวเปิดใจ และในช่วงบ่ายจะมีการพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค

สำหรับคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาชุดใหม่จะมีทั้งหมด 29 คน โดยมีการเตรียมเสนอชื่อไว้ดังนี้ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคฯ นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค รองหัวหน้าพรรค อาทิ นายอนุชา สะสมทรัพย์,นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ,นายยุทธพล อังกินันท์ , นายณรงค์ นุ่นทอง , นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์

ส่วนรองเลขาธิการพรรค อาทิ นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ,นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ ,น.ส.ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช นอกจากนี้ยังมี นางพวงรัตน์ ชัยบุตร เหรัญญิกพรรค และนายพิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ นายทะเบียนพรรค

สำหรับคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค 11 รายนั้นจะประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารพรรค 4 ราย และสมาชิกพรรค 7 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นผู้ดูแลในภาพรวม

อย่างไรก็ตาม 5 หนุ่มกลุ่มนิวบลัดของพรรค คือ นายเสมอกัน เที่ยงธรรม , นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ , นายภราดร ปริศนานันทกุล , นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล และนายวราวุธ ศิลปอาชา จะเข้าไปมีตำแหน่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรค

 

ขอขอบคุณ ที่มา : https://www.naewna.com/politic/372761