ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้บริจาคในนามบุคคลธรรมดา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563