ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา ที่ 2/2562

แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศระเบียบคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทยพัฒนา

เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหา ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป ปีพศ 2562