ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา

               ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปปี ๒๕๖๒ พรรคชาติไทยพัฒนาได้รับการเลือกตั้งและมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมจำนวน ๑๐ ท่าน ซึ่งในการดำเนินงานทางการเมืองของพรรคทั้งในด้านนิติบัญญัติและด้านอื่นๆ จำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามข้อบังคับพรรค ข้อ ๑๐๖ กรณีที่จะมีการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้ประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป เพื่อเชิญชวนกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสมาชิกพรรค เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ภายในระยะเวลาที่กำหนด

          ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสมาชิกพรรค เสนอชื่อบุคคลที่ท่านเห็นสมควรจะให้ได้รับการพิจารณาเพื่อการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของพรรค โดยให้ระบุเหตุผลและความเกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา ทั้งนี้ให้เสนอชื่อก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 

          จึงขอประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไป

 

                    พรรคชาติไทยพัฒนา