ประกาศพรรคชาติไทยพัฒนา

                 ตาม พรป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 70 และมาตรา 79 ประกอบด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ.2561

                 พรรคชาติไทยพัฒนาขอยุติการหาเสียงทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชั่น อีเมล์ เอสเอ็มเอส และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท ตั้งแต่วันที่  23 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

                 ในการนี้ ห้ามสมาชิกพรรค ผู้สมัคร หรือผู้ใด ทำการเผยแพร่ หรือแชร์รูป ข้อความทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของพรรคชาติไทยพัฒนาไม่ว่าวิธีการใดๆ เป็นอันขาด  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย