เรียน หัวหน้าสาขาพรรค, ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา


                คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคชาติไทยพัฒนา ได้มีมติเห็นชอบนโยบายแผนปฏิบัติการชาติไทยพัฒนาเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไป 2562 โดยนโยบายดังกล่าวยืดถือเอานโยบายพรรคที่ผ่านการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 และทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับรองแล้วตามเอกสารในรูปแผ่นพับที่ส่งมาด้วย

               ถ้าหากท่านใดมีความเห็นแย้งในประเด็นใด กรุณาแจ้งให้ทราบในโอกาสแรก ทั้งนี้ทางคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคชาติไทยพัฒนา จะชี้แจงรายละเอียดของนโยบายดังกล่าวในวันปฐมนิเทศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562


                                                                                    จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                                                                    พรรคชาติไทยพัฒนา