ภาคใต้
[ปิดหน้าต่าง]
[ปิดหน้าต่าง]
[ปิดหน้าต่าง]
[ปิดหน้าต่าง]
[ปิดหน้าต่าง]
จำนวนผู้สมัคร ส.ส. ทั้งหมด143 ท่าน
ชื่อ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 3 นายวิรัช วีระสกุลรักษ์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 4 นายวิบูลย์ วีระพงษ์ประดิษฐ์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 5 นางศิริลักษณ์ นิลพัฒน์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 6 น.ส.สุภารัตน์ ไตรทศพร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 7 นายสุชาติ นันทนานิมิตกุ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 9 น.ส.ฉวีวรรณ พงษ์ศิลา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 12 นายภูมิพัฒน์ กาลกิจ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 13 นายเอกภพ เหล่าลาภ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 16 นายสุรทัศน์ คัชมาตย์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 17 นายสุรชัย นิวาสพันธุ์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 18 นายเอกฤทธิ เจียกขจร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 23 นายภูวเดช ไวทยกุล
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 25 นายวีระวัตน์ วีระพงษ์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 26 นายสุรศักดิ์ กิตติรัตนสกุล
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 30 นางอรุณี ซื่อภักดี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 32 นายไพทูล พึ่งโสภา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 33 นายสุรพล หุนสวัสดิ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 นางจารุณี พิมพะนิตย์ ณ นครพนม
จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 3 นายปราการ อุตส่าห์
จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 6 นายพัฒนา ระวิสี
จังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 นายปฐมภพ ปราการชัยนาคร
จังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 สิบเอกณรงค์ อยู่ปาน
จังหวัดขอนแก่น เขต 5 นายแพทย์เตือน สายบัวทอง
จังหวัดขอนแก่น เขต 1 นายสัมพันธ์ พงษ์ศิลา
จังหวัดขอนแก่น เขต 10 นายสมรักษ์ คำสิงห์
จังหวัดขอนแก่น เขต 2 นายวิไล บุญใหญ่
จังหวัดขอนแก่น เขต 3 นางอรวรรณ มาตย์นอก
จังหวัดขอนแก่น เขต 4 นายเสน่ห์ นาบำรุง
จังหวัดขอนแก่น เขต 6 นางสวงน ด่านจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดขอนแก่น เขต 7 นายแพทย์ ณ ตะวัน พรหมทา
จังหวัดขอนแก่น เขต 8 นายสะอาด ยินดี
จังหวัดขอนแก่น เขต 9 นายทองสุข นาปาน
จังหวัดจันทบุรี เขต 1 นายพงษ์ชัย เจริญยศ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 นายสัมพันธ์ ไตรติลานันท์
จังหวัดชลบุรี เขต 1 นายกวี กมลวัชย์
จังหวัดชลบุรี เขต 3 นายภักดี อินทร์อุดม
จังหวัดชลบุรี เขต 4 ายอรรถเวทย์ ชยางศุ
จังหวัดชลบุรี เขต 5 นายมั่นเศรษฐ์ ไตรชลาสินธุ์
จังหวัดชลบุรี เขต 6 นางณัฐนันท์ รัตนพิไชย
จังหวัดชลบุรี เขต 7 นายทองสุข ทองนาค
จังหวัดชลบุรี เขต 8 นาวาโทสุทัศน์ วงศ์ปรีดี
จังหวัดชัยนาท เขต 1 พ.อ.อ.เด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ
จังหวัดชัยภูมิ เขต 3 นายอาคม หาญนอก
จังหวัดชัยภูมิ เขต 5 นายชูเดช เร่งไพบูลย์วงษ์
จังหวัดชัยภูมิ เขต 6 นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์
จังหวัดตาก เขต 1 นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ
จังหวัดนครปฐม เขต 2 นายบรรณสิทธิ์ ภาณุศานต์
จังหวัดนครพนม เขต 2 นายต่อศักดิ์ ควรมงคลเลิศ
จังหวัดนครพนม เขต 4 นายชาญมเหศวร พงษ์พันธุ์นทีธร
จังหวัดนครพนม เขต 1 นายภูมิพัฒน์ พัชรทรัพย์
จังหวัดนครราชสีมา เขต 5 นายบุญส่ง ภูศรีฤทธิ์
จังหวัดนครราชสีมา เขต 8 นายจิรยุทธ บุญแต่ง
จังหวัดนครราชสีมา เขต 7 นายคมกฤษณ์ กฤษณ์ตระกูล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 6 นายถานิตย์ ชูมณี
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 นายสัญญา ฝอยทอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 4 นายอนันต์ คลังจังหวัดทร์
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3 นายพรชัย บุญรอดรักษ์
จังหวัดนครสวรรค์ เขต 2 นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์
จังหวัดนครสวรรค์ เขต 4 นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์
จังหวัดนครสวรรค์ เขต 5 นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์
จังหวัดนครสวรรค์ เขต 6 นายนิโรธ สุนทรเลขา
จังหวัดนราธิวาส เขต 4 นายวัชระ ยาวอหะซัน
จังหวัดนราธิวาส เขต 1 นายสหรัฐ มุณีรัตน์
จังหวัดนราธิวาส เขต 2 นายแวอันวา แวยะปา
จังหวัดนราธิวาส เขต 3 นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์
จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 3 นายวุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 4 นายปริวัชร มณีเติม
จังหวัดปทุมธานี เขต 4 นายสดใส โรจนวิชัย
จังหวัดปัตตานี เขต 1 นายมูฮำมัดปาเรซ โสหะสัณห์
จังหวัดปัตตานี เขต 4 นายอัมกา การี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 5 นายนพพร วณิชวรพงศ์
จังหวัดพัทลุง เขต 2 นายเกลื่อม พูลสง
จังหวัดพิจิตร เขต 3 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
จังหวัดพิษณุโลก เขต 2 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนามาตย์
จังหวัดมหาสารคาม เขต 2 นายนิพนธ์ วงศ์พัฒน์
จังหวัดมหาสารคาม เขต 5 นายนิยม แสงจังหวัดดา
จังหวัดมุกดาหาร เขต 2 นายมนต์สิทธิ์คำสร้อย แก้วศรีนวน
จังหวัดยะลา เขต 2 นายอาซือมี อิตูวา
จังหวัดยะลา เขต 3 นายซาบรี แดเมาะ
จังหวัดยโสธร เขต 3 นายวิสันต์ เดชเสน
จังหวัดระยอง เขต 2 นายภุชงค์ พรหมอยู่
จังหวัดระยอง เขต 4 นายมนัส โกศล
จังหวัดราชบุรี เขต 2นายสรรค์ชัย นิติกาญจนา
จังหวัดราชบุรี เขต 4 นายณัฐพล สุธาพจน์
จังหวัดราชบุรี เขต 5 นายสมศักดิ์ รัตนมุง
จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 นายคมกริช จุรีมาศ
จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 นายวีระวัฒน์ โพธิ์เปี้ยศรี
จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 นายอรรณพ เพียรชนะ
จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 นายฉัตรมงคล ชาติพงศธร
จังหวัดลำปาง เขต 2 นายณฤธร ถาคำฟู
จังหวัดลำปาง เขต 3 นายนคร โยธาวงศ์
จังหวัดศรีสะเกษ เขต 5 นายอมรเทพ สมหมาย
จังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ
จังหวัดสกลนคร เขต 1 นายบุญมี วงศ์ศรีดา
จังหวัดสกลนคร เขต 2 นางพลสิทธิ์ โสบุญ
จังหวัดสกลนคร เขต 3 นางศักดิ์สิทธิ์ ตุ้มทอง
จังหวัดสกลนคร เขต 5 ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ชัย โสบุญ
จังหวัดสกลนคร เขต 7 นายชาญชัย แจ้งไชย
จังหวัดสมุทรปราการ เขต 1 นางบุญกรอง บุญศรี
จังหวัดสมุทรปราการ เขต 2 นายพลชัย เชื้อเหรีญทอง
จังหวัดสิงห์บุรี เขต 1 นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ
จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 4 นางสาวพัชรี โพธสุธน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 2 นายยรรยง ศรีฟ้า
จังหวัดสุรินทร์ เขต 8 นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ
จังหวัดสุรินทร์ เขต 1 นายบุญติด สุรประพจน์
จังหวัดสุรินทร์ เขต 2 นายหริศ วีระเสถียร
จังหวัดสุรินทร์ เขต 3 นางสุรีย์ จุไรวรรณสุทธิ
จังหวัดสุรินทร์ เขต 7 นายเอกพงษ์ มณีทับ
จังหวัดสุรินทร์ เขต 5 นางรัฐาพร สนใจ
จังหวัดสุรินทร์ เขต 6 นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา
จังหวัดสุรินทร์ เขต 4 นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์
จังหวัดสุโขทัย เขต 4 นายอารยะ ชุมดวง
จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 1 นายสมหมาย อัยแก้ว
จังหวัดอำนาจเจริญ เขต 1 นายเสน่ห์ ใจภักดี
จังหวัดอำนาจเจริญ เขต 2 นายณัฐทวี สุรพันธ์
จังหวัดอุดรธานี เขต 1 นายประสาท กันทำ
จังหวัดอุดรธานี เขต 2 นายวสันต์ วงษ์เชียงยืน
จังหวัดอุดรธานี เขต 3 นายสมชาย ทิพวัลย์
จังหวัดอุดรธานี เขต 4 นายวิเชียร บุญเกิด
จังหวัดอุดรธานี เขต 6 นายอำนาจ สาทาวงศ์
จังหวัดอุดรธานี เขต 7 นายสิระพงษ์ มณีนิลเจริญกิจ
จังหวัดอุดรธานี เขต 8 นายเสถียร สวาทพงษ์
จังหวัดอุทัยธานี เขต 2 นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์
จังหวัดอุบลราชธานี เขต 11นายตุ่น จินตะเวช
จังหวัดอุบลราชธานี เขต 3 นายศรีบู ขจรฟุ้ง
จังหวัดอุบลราชธานี เขต 4 นายคุปโกเมน วิริยาภิรมย์
จังหวัดอุบลราชธานี เขต 10 นางอุดร จินตะเวช
จังหวัดอุบลราชธานี เขต 5 นางสุจิตรา ผาลีพัฒน์
จังหวัดอุบลราชธานี เขต 8 นายเสกสรร กอคูณ
จังหวัดอ่างทอง เขต 1 นางมุกดา เที่ยงธรรม
จังหวัดอ่างทอง เขต 1 นายภราดร ปริศนานันทกุล
จังหวัดเชียงราย เขต 7 นายสิขิม รักพงษ์
จังหวัดเชียงใหม่ เขต 5 นายไกร ดาบธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ เขต 6 นายณรงค์เดช สมควร
จังหวัดเชียงใหม่ เขต 9 นายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 2 นายสุระ แสนคำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3 นายตุลาคม พั้วช่วย
จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์
จังหวัดเลย เขต 3 นางศุภกร มหานาม
จังหวัดเลย เขต 1 นางศิริพร พลทอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1 นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์