กรรมการบริหารพรรค

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา

หัวหน้าพรรค

 • คุณกัญจนา     ศิลปอาชา

รองหัวหน้าพรรค

 • คุณอนุรักษ์  จุรีมาศ
 • คุณอนุชา    สะสมทรัพย์
 • คุณวิจิตร     พรพฤฒิพันธุ์
 • คุณสัมพันธ์  แป้นพัฒน์
 • คุณยุทธพล  อังกินันทน์

เลขาธิการพรรค

 • คุณประภัตร  โพธสุธน

รองเลขาธิการพรรค

 • คุณนิติวัฒน์     จันทร์สว่าง
 • คุณพันธุ์เทพ     สุลีสถิร
 • คุณทัศน์ลักษณ์  ปัตตพงศ์ภัช

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

 • นายพิสิษฐ์    พิทยฐากุลเจริญ

เหรัญญิกพรรค

 • นางพวงรัตน์    ชัยบุตร

กรรมการบริหารอื่นของพรรค

 • คุณธเนศพล  ธนบุณยวัฒน์
 • คุณนพดล     มาตรศรี
 • คุณสุรชัย     ทิณเกิด
 • คุณอภิวัชร     บัวพันธ์
 • คุณณรงค์      นุ่นทอง
 • คุณเสน่ห์      ขาวโตคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชาติไทยพัฒนา รวม 11 คน

กรรมการบริหารพรรค 4 คน

 • คุณประภัตร  โพธสุธน
 • คุณสุรชัย           ทิณเกิด
 • คุณพิสิษฐ์         พิทยฐากุลเจริญ
 • คุณเสน่ห์           ขาวโต

กรรมการบริหารพรรค 4 คน

 • คุณสรชัด           สุจิตต์              (ตัวแทนจากภาคกลาง)
 • คุณดำรงค์     นิทัศกาญจนานนท์  (ตัวแทนจากภาคเหนือ)
 • คุณประสงค์   ยนต์ดัน     (ตัวแทนจากภาคอีสาน)
 • คุณสมยศ          หนูหนอง           (ตัวแทนจากภาคใต้)
 • คุณนิกร จำนง
 • คุณสุพาณี     เวชศาสตร์
 • คุณจักรี         ทิณเกิด