สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา

สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๔๖/๒๗ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่รับจดแจ้ง วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒

สาขา พรรคชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ ๒ จังหวัดนครสวรรค์

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔๐/๓ ถนนสารนิธิ์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
วันที่รับจดแจ้ง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่รับจดแจ้ง วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒

สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ ๕ จังหวัดอ่างทอง

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
วันที่รับจดแจ้ง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ ๖ จังหวัดอุบลราชธานี

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๘๑ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่รับจดแจ้ง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒

สาขาพรรคชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ ๗ จังหวัดกาฬสินธุ์

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑/๘ ถนนประชาสามัคคี ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่รับจดแจ้ง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

สาขา พรรคชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ ๘ จังหวัดปัตตานี

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔๐๐/๕ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
วันที่รับจดแจ้ง วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

สาขา พรรคชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ ๙ จังหวัดเพชรบูรณ์

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๒๒/๑ ถนนสันคูเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่รับจดแจ้ง วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕

สาขา พรรคชาติไทยพัฒนา ลำดับที่ ๑๐ จังหวัเชียงใหม่

ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๒๘๗/๒๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่รับจดแจ้ง วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖