นโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา

พรรคชาติไทยพัฒนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงในเอกราช และอธิปไตยของชาติ มุ่งสร้างความสามัคคีของคนในชาติ พัฒนา ให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และ ความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ โดยมีแนวนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้

๑. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

 

๑.๑ ธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พรรคชาติไทยพัฒนาจะพิทักษ์รักษา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑.๒ ยึดถือรัฐธรรมนูญและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักว่า รัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสูงสุด ของประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อย่างเคร่งครัด รวมทั้ งปรับปรุงและพัฒนาบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้มี ประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างกลไกของกฎหมายให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของทุกคนในสังคมได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และส่งเสริม การบริหารกระบวนการยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว เสมอภาคและเท่าเทียมกัน ระหว่างรัฐและเอกชน ตลอดจนมุ่งมั ่นที่จะส่งเสริมให้คนในสังคมเคารพซึ่ง สิทธิและหน้าที่ระหว่างกัน และจะรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย

๑.๓ เสริมสร้างโอกาสประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง พรรคชาติไทยพัฒนาเล็งเห็นว่า ประชาธิปไตยอันแท้จริงย่อมต้อง เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างโอกาสของ ประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน หมู่บ้าน และท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองรากฐานของประเทศ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและ กระบวนการทางการเมืองและการปกครองได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดสำนึกประชาธิปไตยในระดับชุมชน และนำไปสู่การเกิดของประชาสังคม อย่างแท้จริง

๑.๔ กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น พรรคชาติไทยพัฒนาถือว่า การกระจายอำนาจการบริหาร การปกครอง และการคลังไปสู ่ท้องถิ่นเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะ กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ ตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นเองอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนสารสนเทศพื้นฐานในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเท่าเที ยมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ จะให้การสนั บสนุน จังหวัดที่มีความพร้อมไปสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยยึดหลักตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก

๑.๕ ปฏิรูปและพัฒนาองค์กรทางการเมืองให้เข้มแข็ง พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ ประชาชนมี ส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองที่ จะนำไปสู่ การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนสภาพัฒนาการเมืองให้มีความเข้มแข็ง เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน และจะส่งเสริมเสรีภาพ ของประชาชนในการรวมกันเป็นกลุ่ม หมู่คณะ หรือองค์กรต่างๆ เพื่อรักษา ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

๑.๖ บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะผลักดันการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งนี้ จะรณรงค์การสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้มีสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะส่งเสริมศักดิ์ศรี สวัสดิการ และความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการส่งเสริมให้มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยประชาชน ตลอดจนการจัดให้มี ศูนย์ บริหารราชการแบบครบวงจร ในพื้นที่พิเศษเพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

 

๒.๑ รักษาเสถียรภาพการเงิน พรรคชาติไทยพั ฒนาเชื่ อมั ่นในการดูแลรั กษาเสถียรภาพทาง การเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเจริญเติ บโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิ จให้เกิดขึ ้นทั ้งภายในและต่างประเทศ ให้ความสำคัญต่อการใช้มาตรการทางการเงิน ทั้งในด้านเสถียรภาพของระดับ ราคาและเสถียรภาพของฐานะการเงินของประเทศ ควบคู ่กับการสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่เหมาะสมและในทิศทางที่สอดรับกับสภาพ เศรษฐกิจสังคมของแต่ละท้องถิ่น

๒.๒ รักษาวินัยการคลัง พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักว่า การรักษาเสถียรภาพทางการคลัง และการพัฒนาเพื ่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั ้น มีพันธกิจหลัก เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนโดยรวมของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน จึงมุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการรักษาวินัยทางการคลังเพื่อการรักษาเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื ่อมุ่งสร้างโอกาสและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ ้น ในสังคม โดยจะเน้นดำเนินมาตรการการคลังเพื่อกระจายรายได้ กระจายโอกาส และกระจายอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรและการคลังไปสู่ท้องถิ่น และชุมชน อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน

๒.๓ ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม พรรคชาติไทยพั ฒนาให้ ความสำคัญต่อการปรับปรุงโครงสร้ าง อุตสาหกรรมของประเทศ ด้วยการพั ฒนาระบบโลจิสติกส์ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ ่มและลดต้นทุนการผลิต อำนวย ความสะดวกทางการค้า ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และขยายตลาดใน อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการพัฒนา ฝีมือแรงงานให้ตรงต่อตลาดแรงงานอุตสาหกรรม แก้ไขกฎระเบียบและปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ สร้างตราสัญลักษณ์ของไทย รวมทั้ง ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้จูงใจทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ พรรคชาติ ไทยพัฒนาจะพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน และ สร้างความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเพื่อการกระตุ ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ จะสร้างความเชื ่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้ทัดเทียม และล้ำหน้าในระดับสากล ด้วยการกระตุ้นให้เอกชนลงทุนด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยี รวมทั้งมีการรับรองมาตรฐานที่สากลยอมรับ

๒.๔ สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นสร้างผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมขนาด กลางและขนาดย่อมให้มีความเป็นมืออาชีพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยสินเชื ่อให้สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม ปรับปรุงและพัฒนาสิ นค้าให้มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ รวมทั้ งการ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนสร้างช่องทางการตลาด ให้ผู้ซื้อ/คู่ค้า สามารถเข้าถึงสินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย่ อมได้ มากขึ้น ด้วยการโฆษณาประชาสั มพันธ์ ผ่าน สื่อต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

๒.๕ ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของประเทศ เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้และความอยู่ดีกินดีของประชาชน โดยจะสนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ควบคู่ไปกับการรักษาแหล่ง ท่องเที่ยวเดิม โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งนี้ จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน และให้มีความ ตระหนักรู้ถึงคุณค่า และหวงแหนในทรัพยากรทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ของชุมชน
นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้มีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเพิ ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที ่ยวที่มีศักยภาพ เช่น พื้นที่จังหวัดกลุ ่มอารยธรรม ภาคเหนือ พื ้นที่จังหวัดเชื่อมโยงทางภาคใต้ตอนบน กลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำภาคกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และภาคอีสาน เป็นต้น ตลอดจนเร่งรัดให้มีการพัฒนา มาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย และการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะสนับสนุนและเร่งรัด การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในด้านกฎระเบียบเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุน จากทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเร่งพั ฒนาศั กยภาพบุ คลากรด้านการ ท่องเที่ยวของไทยเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจการค้าเสรีในภูมิภาค โดยเฉพาะ ในกลุ่มอาเซียน

๒.๖ บริหารจัดการการส่งออกแบบครบวงจร พรรคชาติไทยพัฒนาจะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปรับปรุงระบบและ ลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทั้ งระบบ เพื่อให้การส่ งออกเป็นไปด้วย ความรวดเร็วตรงต่อเวลา มีต้ นทุนการขนส่งที่ ต่ำ และอำนวยความสะดวก ให้ แก่ผู้ส่งออก ด้วยการเชื่อมโยงระบบขนส่งให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ ลดขั้นตอนทางเอกสารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ ้น เช่น ระบบ การตรวจร่วมจุดเดียว ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประสานความร่วมมือกับ ประเทศคู่ค้าเพื่อลดขั้นตอนทางเอกสารและการตรวจสอบสินค้า รวมทั ้งส่งเสริม ให้ผู้ส่งออกผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสอดคล้องกั บกฎ ระเบียบ มาตรฐานของ ประเทศคู ่ค้ า ตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มี ความสะดวกต่อการขนส่ ง ช่ วยปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่ ง รวมทั้งช่วยรักษาให้ สินค้ามีระยะเวลา คุณภาพดียาวนานขึ้น

๓. นโยบายด้านการเกษตร

 

๓.๑ ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้มแข็ง พรรคชาติไทยพัฒนาจะสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูอาชีพให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนที่รัฐบาลจัดหาให้อย่างเสมอภาคและ ทั่วถึง เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของภาคเกษตรกร ส่วนการแก้ไขปัญหารายได้ ภาคเกษตรที่ตกต่ำนั้นจะเน้นการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรด้วยการเพิ่มผลผลิต ต่อพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร นอกจากนี้ จะมี การสร้างระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ทั้งทางด้าน การเปลี่ยนแปลงด้านราคาและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุน ให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา ท้องถิ่น ตลอดจนสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อให้มีบุคลากรภาคเกษตรที่ยั่งยืน

๓.๒ ปรับโครงสร้างภาคการเกษตร พรรคชาติไทยพัฒนาจะกำหนดพื ้นที่คุ้มครองทางการเกษตร เพื่อ อนุ รักษ์ สงวน คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการเกษตรของ ประเทศให้คงอยู ่ สนั บสนุนให้มีการฟื้นฟูดินที่ เสื ่อมโทรม ส่งเสริมการใช้น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการผลิต มีการกำหนดเขตพื้นที่เฉพาะ เพื่อให้มีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่การเกษตรและโอกาส ทางการตลาดของพื ชแต่ละชนิด ตลอดจนสนั บสนุนการพั ฒนาการเกษตร ในรูปของนิคมการเกษตร โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

๓.๓ สนับสนุนองค์กรภาคการเกษตร พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักอยู่เสมอว่ า ประชาชนส่วนใหญ่ใน ประเทศประกอบอาชี พเกษตรกรรม จึงมุ่งมั ่นที่จะสนับสนุ นส่งเสริมระบบ สหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร และวางระบบการบริหาร จัดการด้านการผลิต การเงิน และการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

พรรคชาติไทยพั ฒนามุ ่งมั่นและสนับสนุ นสภาเกษตรกรแห่ งชาติ เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและวางแผนพัฒนาการเกษตร อย่างมีระบบ และมี ระบบการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

๓.๔ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการภาคเกษตร พรรคชาติไทยพัฒนาเชื่อมั่นว่า การพัฒนาทางการเกษตรของประเทศ ที่ยั่งยืนและแข็งขันนั้น จะต้องส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรม ทางการเกษตรอย่างครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร จะส่งเสริมการ บริหารจัดการด้านทุน การตลาด และระบบโลจิสติกส์ โดยการบูรณาการภาคี ที่เกี่ ยวข้ องทั้ งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร บนพื้นฐานของผลประโยชน์ ที่ เป็นธรรม

๓.๕ ดำรงความเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที ่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยจะมีการส่งเสริมระบบการผลิตให้ปลอดภั ย มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนภายใน ประเทศและการส่งออกไปยั งต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ

๔. นโยบายด้านสังคม

 

๔.๑ สร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคั ญของสภาพครอบครัว ที่อบอุ่นอันเป็นรากฐานของสังคม จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น กับสถาบันครอบครัวอย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อป้องกัน และบรรเทาปัญหาสังคม ตลอดจนการให้การสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี และความเป็นอยู่ที่ดีงามตามแบบครอบครัวไทย

๔.๒ สร้างสวัสดิภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการจัดให้ มีเครือข่าย ความร่วมมื อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ งภาคราชการและเอกชน ในการ สนับสนุนการจัดตั ้งสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้การควบคุมมาตรฐานอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา เด็กเร่ร่อน ป้องกันคุ้มครองสตรีจากการถูกล่ อลวงหรือถูกล่วงละเมิด และถูก ทารุณกรรม จัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ ฟื้นฟู พัฒนาผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาและการพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างภาคภูมิ รวมทั้งจะสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งงาน และบริการสวัสดิการสาธารณะอย่างเป็นธรรม และการปรับปรุงกฎหมายที่เป็น ประโยชน์ให้มี ประสิทธิภาพและทั นสมัยในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

๔.๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พรรคชาติ ไทยพั ฒนามุ่งมั่นที ่จะส่งเสริมบริการสาธารณะที่เอื้อต่อ การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และจะ เคร่งครัดต่อการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เร่งรัดแก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและปัญหาการจราจร ติดขัดในเขตเมื อง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย

๔.๔ พัฒนาฝีมือแรงงานและคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงาน พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั ่นที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความสอดคล้อง กับความสนใจของแต่ ละบุคคลบนพื้ นฐานความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาระบบการประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและอำนวยประโยชน์สำหรับ ผู้ใช้ แรงงานให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครอง สวัสดิภาพของแรงงานเด็กและสตรี ส่งเสริมให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ และ กระบวนการในการระงับข้อพิพาทแรงงานที่รวดเร็วและเป็นธรรม สร้างมาตรการ จูงใจและเคร่งครัดต่อการจัดระบบความปลอดภัยในการทำงาน และให้สวัสดิการ แก่ผู้ ใช้ แรงงาน สนั บสนุนให้ผู ้ใช้แรงงานมีเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง ในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน

๔.๕ บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบริการสาธารณสุข โดยการ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และจัดให้มี เครื่องมือการแพทย์ ที ่ทั นสมั ย ยกระดับสถานีอนามัยให้เป็ นโรงพยาบาลตำบล และเพิ่มงบพั ฒนาครุภัณฑ์ แก่ระบบโรงพยาบาลให้เพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ แผนไทยโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นทางเลื อกสำหรั บประชาชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกินอยู ่และสุขอนามัยที่ดีของประชาชน โดยผ่านกลไกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ สำคัญในการป้องกันการเกิดโรค

๔.๖ ส่งเสริมการกีฬา พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนั กถึงความสำคัญของการกีฬาต่อการ พัฒนาสุขภาพและศักยภาพของคน จึงมุ่งมั่นที่จะใช้การกีฬาเป็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประชากรทั้งในด้านสุขอนามัยและสภาพจิตใจ ทั้งนี้ จะส่งเสริม การเล่นกีฬาในหมู่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยจะใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน การจัดสร้างสนามกีฬา ศูนย์ฝึกให้ทั่วถึง และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ ส่งเสริมการกี ฬาของชาติให้พัฒนาไปสู ่กีฬาแห่งความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ

๔.๗ ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม พรรคชาติไทยพัฒนามุ ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู ้และการนำหลักธรรม ของศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างสันติ มุ่งมั่นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการนำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภู มิปั ญญาไทย ศึกษา ค้นคว้า วิจั ย ฟื้นฟู พัฒนา และเผยแพร่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริ มให้ประชาชนนำศิลปวัฒนธรรมมาประยุกต์ ใช้ในการดำรงชีวิต อันจะนำไปสู่การเกิดศิลปวัฒนธรรมโดยธรรมชาติเพื่อพัฒนา เป็นวัฒนธรรมที่ดีของชาติต่อเนื่องสืบไป

๕. นโยบายด้านการศึกษา

 

๕.๑ ให้ความสำคัญกับผู้รับการศึกษา พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาของเด็ก และเยาวชนเพื่ อให้เติบโตเป็นมนุ ษย์ที ่มีศั กยภาพและประสิทธิภาพในการ ดำรงชีวิต จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สุขภาพจิตและ สุขภาพกาย โดยจะส่งเสริมการเรียนการสอนที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียน จัดให้มีโภชนาการอย่างเหมาะสมโดยการจัดโครงการอาหารกลางวัน เป็นสวัสดิการสำหรับเด็กนักเรียน ให้มีการเรียนฟรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ งการจั ดหาทุนการศึกษาเพื ่อให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้น และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั ้งจัดระบบการแนะแนวการศึกษา เพื่อให้ผู้ รับการศึ กษาสามารถกำหนดเป้าหมายทางการศึกษาเพื ่อการดำรง ชีวิตที่ดีของตนได้อย่างเหมาะสม และสามารถตอบสนองต่อสังคมและประเทศ ได้อย่างสูงสุด

๕.๒ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พรรคชาติ ไทยพัฒนามุ ่งเน้นการปลูกฝังจิ ตสำนึ ก คุณธรรมและ ความเอื้ออาทรต่อผู้รับการศึกษาแก่ครูผู้สอน รวมทั้งจัดสวัสดิการครู ส่งเสริม ให้เกิดการฝึกอบรมวิทยาการและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยแก่ครูและบุคลากร ทางการศึกษา รวมทั ้งการสร้างแรงจูงใจให้ครูกลับถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสังคมในท้องถิ่นต่างๆ และจะสนับสนุนให้ปราชญ์ชาวบ้าน มีส่วนร่วมในการให้การศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

๕.๓ ส่งเสริมหลักสูตรบูรณาการ พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งส่งเสริมให้หลักสูตรการศึกษาประกอบไปด้วย การเรียนการสอน การปฏิบัติทั้งวิชาการและแนวทางการดำรงชีวิต ตลอดจนเป็น หลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้ องในการสืบสานขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของชาติ จะส่งเสริมให้ ผู้เรียนกล้าคิ ดกล้าทำอย่ างมีสติและมีเหตุผล โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำ หลักสูตรการศึกษาและประเมินผลการจัดระบบการศึกษา นำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาของผู้เรี ยนในทุกมิติ รวมทั ้ง กลุ่มบุคคลพิเศษ เช่นผู ้พิการและผู ้มีปัญญาเลิศ ตลอดจนจะพัฒนาห้องสมุดให้เป็น แหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่ครบวงจร

๕.๔ เพิ่มศักยภาพการบริหารการศึกษา พรรคชาติ ไทยพัฒนาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของ สถานศึกษา โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจ เพื่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนาและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนในการจัด การศึกษาทุกระดับ และจะมุ่งส่งเสริมการจัดให้มีสถานศึกษาขึ้นในทั่วทุกภูมิภาค อย่างเพียงพอ เพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา จะสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาของไทยกับนานาประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยน นักเรียนนักศึกษา วิทยากรทางการศึกษา ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ วิธีการ บริหารจัดการ และเทคโนโลยี ด้านการศึกษาระหว่างกัน รวมทั ้งการจัดสรร ทรัพยากรเพื่ออุดหนุนสถานศึกษาอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาพของ แต่ละสถานศึกษา

๖. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

 

๖.๑ พัฒนาบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เป็นธรรม พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่ นพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ ไฟฟ้า น้ำประปา เพื่อการอุปโภคและบริโภค ที่มีความจำเป็นในการดำรง ชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนในชนบท ให้มีความเป็นธรรม เพื่อยกระดับประชาชนในสังคมชนบทให้เท่าเทียมกับประชาชนในสังคมเมือง

๖.๒ พัฒนาการคมนาคมขนส่ง พรรคชาติ ไทยพัฒนามุ ่งมั่ นที่จะพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเพียงพอที่จะรองรับต่อความ ต้องการของประชาชนได้ในทุกภูมิภาค จัดทำถนนลาดยางไร้ฝุ่นให้ทั่วถึงทุก หมู่บ้าน และจัดการระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองให้ครอบคลุมมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันด้านบริการ ขนส่ง ทั้งการขนส่งทางบก ทางอากาศ ทางน้ำและพาณิชยนาวี อีกทั ้งพัฒนา เส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ ให้ เป็นระบบโครงข่าย ขนส่งนานาชาติที่สมบูรณ์

๖.๓ พัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ให้มีคุณภาพ มีความหลากหลายของบริการ และมีอั ตราค่าบริการที่ สมเหตุ สมผล รวมทั้งสามารถรองรับต่อความต้องการของประชาชนในทุกภูมิภาคได้ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำรงชีวิ ต การติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล และการพัฒนาเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ โดยจะส่งเสริมให้มีการ แข่งขั นในการให้บริการกิจการโทรคมนาคมอย่างเสรี และเป็นธรรม กำหนด มาตรฐานในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้ง จะประกั นโอกาสในการเข้ าถึ งการบริการสื่อสารโทรคมนาคมของประชาชน ในชนบทที่ห่างไกล

๗. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน

 

๗.๑ ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ พรรคชาติไทยพัฒนาตระหนักว่า วิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญในการ พัฒนาประเทศและการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์ โดยจะจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในการวิจัย การค้นคว้า รวมทั้งจะมีการพั ฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ในขณะเดียวกันจะส่ งเสริมให้ประชาชนทั ่วไปเรียนรู ้เกี ่ยวกั บวิทยาศาสตร์ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๗.๒ ส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยี พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการ ส่งเสริมการประดิษฐ์ หรือการค้นคิดสิ่งใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับทรั พยากรและ ความต้องการของประเทศ อันมี เป้ าหมายเพื่ อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจาก ต่างประเทศ จนสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีได้ในอนาคต

๗.๓ พัฒนาคุณภาพการผลิตและแสวงหาพลังงานทดแทน พรรคชาติ ไทยพั ฒนาจะส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการได้ มาซึ ่ง แหล่งพลังงานทดแทน โดยเน้นการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยู่ในประเทศ เป็นหลัก เพื่อลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศวิทยา มุ ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการผลิตให้มีปริมาณของกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อความ ต้องการของประเทศ มุ่ งมั ่นที่จะรณรงค์เพื่อปลูกจิ ตสำนึกของคนไทยให้ ใช้ พลังงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่ อถนอมรักษาแหล่ งพลังงานไว้ใช้ได้ นานที่สุด และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ

๘.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

๘.๑ คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา พรรคชาติไทยพัฒนามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ อากาศ แร่ธาตุ ทะเลและชายฝั่ง บนพื้นฐานของความสมดุล ของธรรมชาติ เพื่อเป็นปัจจัยพื ้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาแบบยั่งยืน

๘.๒ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พรรคชาติไทยพัฒนาจะกำหนดแผนและเป้าหมายรวมทั ้งการปรับปรุง กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติโดย การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการไปสู่ ส่ วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

๘.๓ ควบคุมและแก้ปัญหามลพิษ พรรคชาติไทยพัฒนาจะควบคุมมลพิษจากทุกแหล่งไม่ให้สร้างความ เสี ยหายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม จัดการของเสียอย่างเป็นระบบและมี ประสิทธิภาพ กำหนดให้ผู้ก่อมลพิษต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหา มลพิษ ปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดการมลพิษให้เคร่งครัด ชัดเจนและทันสมัย

๘.๔ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริ มการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ภาครั ฐ ภาคเอกชนและ ประชาชนโดยทั่ วไป เสริมสร้ างการรวมตัวกันของชุมชนและองค์กรเอกชน ในการทำกิจกรรมและรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติให้กว้างขวาง

๘.๕ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืน พรรคชาติไทยพัฒนาจะจัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติให้ครบถ้วน และมีมาตรฐานส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาในทุกระดับ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่สถาบันการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม

๙. นโยบายด้านการต่างประเทศ

 

๙.๑ ยกระดับความร่วมมือกับนานาประเทศ พรรคชาติไทยพัฒนามีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินนโยบายที่เป็ นอิ สระ เป็นมิตรกับทุกประเทศ โดยจะส่งเสริ มสัมพันธไมตรีและความร่วมมื อกับ นานาประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยถือหลักในการปฏิบัติต่อกัน อย่างเสมอภาค ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้ าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษา วิชาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการรักษาสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติตาม สนธิ สัญญาด้านสิทธิ มนุษยชน ตลอดจนตามพั นธกรณีที่ ได้ กระทำไว้กับ นานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

๙.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาค พรรคชาติไทยพัฒนามีความมุ่งมั ่นที่จะเสริมสร้างความสั มพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีพรมแดน ติดต่อกัน และประเทศอื่นในภูมิภาค ทั้งเพื่อการพัฒนา การแก้ไขปัญหา และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยสนับสนุนให้มีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน

๙.๓ เพิ่มบทบาทสำคัญในองค์กรระหว่างประเทศ พรรคชาติ ไทยพั ฒนามุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยเข้าไปมีบทบาท สำคัญในเวทีองค์กรระหว่างประเทศ โดยจะเพิ่มพูนการมีส่วนร่วมในองค์การ สหประชาชาติ องค์การการค้าโลก องค์กรเศรษฐกิ จในภูมิภาค และองค์กร ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ อันจะนำไปสู่ การเข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการเจรจา และการมีส่วนร่วมอย่างมีนัย ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมระหว่างประเทศ

๙.๔ เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พรรคชาติไทยพัฒนาจะส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับ นานาประเทศ ด้วยการเสริมสร้างและเกื้อกูลให้ประเทศสามารถใช้ประโยชน์จาก การจัดระเบียบการค้าใหม่ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยจะใช้นโยบาย เชิงรุกในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น ในกรอบขององค์การการค้าโลก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค เขตการค้าเสรีอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือในกรอบของกลุ ่มเศรษฐกิ จเพื่อเชื่อมอนุภูมิภาคเอเชี ย ตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ตลอดจนให้ความคุ ้มครองและดูแลผลประโยชน์ ของคนไทยในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

ดาวน์โหลด pdf pdfs