ประวัติพรรคชาติไทยพัฒนา

logo_cp_lek18 เมษายน 2551 พรรคชาติไทยพัฒนาได้รับการจดแจ้งจัดตั้งจากนายทะเบียน พรรคการเมือง เดิมตั้งอยู่เลขที่ 33/157 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ มีคณะกรรมการบริหารพรรคในขณะจัดตั้ง 9 คน โดยมีนายกฤต รัตนคามินี เป็นหัวหน้าพรรค

logo_cp_lek 9 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนามีมติรับสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (ส.ส.) จากพรรคชาติไทย จำนวน 13 คน ย้ายเข้าสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา ประกอบด้วย

1.พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ส.ส.พิจิตร เขต 2
2.นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ส.ส.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
3.นายตุ่น จินตะเวช ส.ส.อุบลราชธานี เขต 3
4.นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ เขต 2
5.นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ ส.ส.เพชรบูรณ์ เขต 1
6.นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี เขต 1
7. นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ส.ส.ชัยภูมิ เขต 1
8. นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3
9. นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง เขต 1
10. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ส.ส.พิจิตร เขต 2
11.นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 1
12.นายอัศวิน วิภูศิริ ส.ส.ระบบสัด ส่วน กลุ่ม 2
13. นางปารีณา ไกรคุปต์ ปาจรียางกูร ส.ส.ราชบุรี เขต 1

logo_cp_lek 14 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนามีมติเข้าร่วมจัดตั้ง รัฐบาลกับพรรคประชาธิ ปัตย์ ซึ่งสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลมอบหมายให้ดำรง ตำแหน่งที่สำคัญในฝ่ายบริหาร ดังนี้

1. พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา
ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
2. นายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา
ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3. นายธีระ วงศ์สมุทร
ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

logo_cp_lek 5 มกราคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา มีมติให้จัดตั้งสาขาพรรคที่ สุพรรณบุรี นครสวรรค์ นราธิวาส อุบลราชธานี และนราธิวาส

logo_cp_lek 11 มกราคม 2552 สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทน ราษฎรเพิ่มขึ้นอีก 10 คน ประกอบด้วย

1.นายนพดล มาตรศรี ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 1
2. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 1
3.นายชาญ ชัย ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 1
4. น.ส.พัชรี โพธสุธน ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 2
5.นายเจรจา เที่ยงธรรม ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 2
6.น.ส. มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ส.ส.ลพบุรี เขต 1
7.นายนิอาริ ส เจตาภิวัฒน์ ส.ส.นราธิวาส เขต 2
8.นางอุดร จินตะเวช ส.ส.อุบลราชธานี เขต 3
9.นายภคิน ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง เขต 1
10.นาย อดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ ส.ส.อุทัยธานี เขต 1

logo_cp_lek 24 มกราคม 2552 ที่ประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนาครั้งที่ 1/2552 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ดังนี้

1.นายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค
2.นายกฤต รัตนคามินี รองหัวหน้าพรรค
3.นายปรีชา จั่นเพชร เลขาธิการพรรค
4.นายถาวร จำปาเงิน รองเลขาธิการพรรค
5.นายอรรฆ ชัย ตระการศาสตร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
6.นางพวง รัตน์ ชัยบุตร เหรัญญิกพรรค
7.นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกพรรค
8.นาย ประสาร เรืองสุขอุดม กรรมการบริหารพรรค
9.นายสุ รชัย ทิณเกิด กรรมการบริหารพรรค

logo_cp_lekที่ประชุมใหญ่ พรรคชาติไทยพัฒนาครั้งที่ 1/2552 ยังมีมติย้ายที่ทำการพรรคมาเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน คือเลขที่ 1 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

logo_cp_lek23 มกราคม 2552 นายอารยะ ชุมดวง ส.ส.สุโขทัย เขต 2 เข้าเป็นสมาชิกพรรค

logo_cp_lek27 มกราคม 2552 นางกรรณิการ์ เจริญพันธุ์ ส.ส.สุรินทร์ เขต 2 เข้าเป็นสมาชิกพรรค

logo_cp_lek4 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา มีมติให้จัดตั้งสาขาพรรคที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่างทอง เพชรบูรณ์ และกาฬสินธุ์

logo_cp_lek2 มีนาคม 2552 นายทะเบียน พรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ บริหารพรรคชาติไทย พัฒนา มีนายชุมพล ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค นายปรีชา จั่นเพชร เป็นเลขาธิการพรรค

logo_cp_lek27 มีนาคม 2552 ที่ประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนาครั้งที่ 2 / 2552 มีมติ

1. เห็นชอบ นโยบายพรรคชาติไทยพัฒนาฉบับใหม่

2. เห็นชอบข้อบังคับพรรคชาติไทยพัฒนา พ.ศ.2552

3. เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ประกอบด้วย

1.นายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค
2.นายกฤต รัตนคามินี รองหัวหน้าพรรค
3.นาย ถาวร จำปาเงิน รองหัวหน้า พรรค
4.นาย ปรีชา จั่นเพชร เลขาธิการพรรค
5.นายไชย วุฒิ เล็กสมบูรณ์ รองเลขาธิการพรรค
6.นายอรรฆชัย ตระการศาสตร์ นายทะเบียน สมาชิกพรรค
7.นางพวง รัตน์ ชัยบุตร เหรัญญิกพรรค
8.นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกพรรค
9.นายสุ รชัย ทิณเกิด กรรมการบริหาร พรรค
10.นางนุ จรี ศิริสิงห์ กรรมการบริหาร พรรค

4. เลือกตั้งคณะกรรมการนโยบายพรรค จำนวน 7 คน ประกอบด้วย

1. นายชุมพล ศิลปอาชา
2. นายอัศวิน วิภูศิริ
3. นายเชวง ศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์
4. นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์
5. นางสาว ปาริชาต ศิลปอาชา
6. นางสาวอรุณี ปริศนานันทกุล
7. นายมูฮำ มัดซูลฮัน ลามะทา

5. เลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค จำนวน 7 คน ประกอบด้วย

1. นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
2. นายนิโรธ สุนทรเลขา
3. นายชา ดา ไทยเศรษฐ์
4. นายภราดร ปริศนานันทกุล
5. นายตุ่น จินตะเวช
6. นายสุรชัย ทิณเกิด
7. นายไพศาล ชโนวรรณ

6. เลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค จำนวน 7 คน ประกอบด้วย

1. นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์
2. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
3. นายวัชระ ยาวอหะซัน
4. นางปารีณา ไกรคุปต์ ปาจรียางกูร
5. นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ
6. นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
7. นายศิริโชค สิริวรรณภา
logo_cp_lek 12 พฤษภาคม 2552 นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาชุดใหม่